دستی پی دی اف 7mwtw1502aw

PDF EN دانشگاه صنعتی اصفهان

شرایط مختلف هندسی وحالتهای بارگذاری به روش پی صلب، تفاضلهای محدود، اجزاء طراحی دستی پی های گسترده عمدتا با فرض صلبیت انجام میگیرد که این موضوع نه

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن

ﺑﻮده و در ﺳﺘﻮن از 8 ﻣﯿﻠﮕﺮد ﻧﻤﺮه 16 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮاي ﺳﺘﻮن از ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 30 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل و ﺑﺮاي ﭘﯽ از ﺑﺘﻦ ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ 25 ﻣﮕﺎﭘﺎﺳﮑﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯿﻠﮕﺮدﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 400

دانلود پروژه طراحی پی منفرد، گسترده و نواری با محاسبات دستی گروه

19 فوریه 2017 در این پست برای شما همراهان پرتال جامع مهندسی عمران پروژه کامل طراحی پی منفرد، گسترده و نواری را با محاسبات دستی طبق آیین نامه های جدید سال ۹۲

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﯽ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف

اراﺋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﭘـﯽ ﺑـﻪ ﺻـﻠﺐ و اﻧﻌﻄـﺎف ﭘـﺬﯾﺮ ﺟﻬـﺖ اﻧﺠـﺎم ﻃﺮاﺣـﯽ وﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺗـﻨﺶ ﻣﺘﻮﺳـﻂ و ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ﺟﻬـﺖ ﺎف ﭘﺬ ﺮﯾ ي ﺳﺎزه ﯽﭘ ﯿو ﻧ ﺰ ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ درك ﻣﻔﺎﻫ ﯿ ﻢ ﺑﻨ ﺎدﯿ ي و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ي رﻓﺘﺎر ي ﺑﺮش ﯾﮑﻄﺮﻓﻪ و دوﻃﺮﻓﻪ ﻣﻨﮕﻨﻪ ا ي در ﭘﯽ ﻫﺎ، ﺑ ﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﺳﺘﯽ ﯾﺎو ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺸ ﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ا ﯾ ﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﺋﻮﺗﮑﻨ ﯿ ﮏ ﺑﺮا ي آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣ ﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻃﺮاح ﺳﺎزه ﺑﺎ ﺪﯾ ﭘ ﺲ از

ﭘﯽ ﻫﺎي ﻋﻤﯿﻖ

ﻣﺜﺎل ﺷﻤﻊ ﺑﺘﻨﯽ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 12 اﯾﻨﭻ در ﻣﺎﺳﻪ ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻃﻮل ﺷﻤﻊ 50 ﻓﻮت اﺳﺖ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪد ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺟﺪول زﯾﺮ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺪار ﻧﯿﺮوي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﺷﻤﻊ را ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﺪ ب

خواندن توصیه می شود