هانسون کاشت دانه قابل اتصال مالزی

ﺟﻨﻮب در ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻨﺪم ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺬر ﻫﺎي روش ارزﻳﺎﺑﻲ

5 مارس 2011 روش ﻛﺎﺷﺖ ﻣﻄﻠﻮب روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺮدد ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎ در روي زﻣﻴﻦ و ﺻﺮف ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻣﺼـﺮف اﻧـﺮژي و زﻣﺎن، ﺑﺬر را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻓﻮاﺻﻞ و ﻋﻤﻖ

کاشت بذر به روش ساده ویکی کاکتوس

30 آگوست 2013 کاشت بذر به روش ساده تهیه و تنظیم آقای ابوالفضل سنایی با نام کاربری AS58 به نام خدا کاشت بذر کار زیاد سختی نیست و نگرانی خاصی ندارد

سوالات متداول درباره کاشت بذر کاکتوس نازبو

در این پست به تعدادی از سوالات متداول در باره کاشت بذر کاکتوس جواب داده شده است همچنین می توانید سوالات خود را برای ما ارسال کنید تا جواب داده شود با تشکر

نحوه کاشت نهال بلند یا نهالی که ریشه لخت شده باشد YouTube

6 دسامبر 2016 اگر در موقع کاشت نهال کیسه ای در اثر عوامل فیزیکی یا مکانیکی ریشه لخت شود باید سریعا نهال کاشته شده و یک سوم فوقانی نهال هرس شود آبیاری

نحوه کاشت هسته زردآلو در گلدان ستاره

9 ژوئن 2018 زردآلو یکی از خوش‌طعمترین و پرخاصیت‌ترین میوه‌های تابستانی با درختچه کوچک، میوه گوشتی و هسته سخت چوبی است که به راحتی در گلدان قابل

خواندن توصیه می شود