با استفاده از دستگاه های سنگ شکن سنگ نقص machanical

متن کامل PDF Scientific Journal of Kurdistan University of Medical

تحول عظیمی در درمان سنگ هاي کلیه کودکان ایجاد کرد با، این حال استفاده از هدف این مطالعه بررسی اثربخشی و عوارض سنگ شکنی برون اندامی دستگاه ادرار

بـررسی موفـقیت سنگ شـکن بـرون اندامی ESWL در تعدادی از بیماران

نتیجه گیری سنگ شکنی برون اندامی در درمان سنگ های کمتر از 10 میلی متر چند صد دستگاه سنگ شکن در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفتند و میلیون ها بیمار با

اثربخشی و عوارض سنگ شکنی برون اندامی ESWL دردرمان سنگهای

زمینه و هدف سنگ شکنی برون اندامی Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy تحول عظیمی در درمان سنگ های کلیه کودکان ایجاد کرد، با این حال استفاده از این

بررسی 196 مورد سنگ شکنی درون اندامی حالب TUL در درمان سنگهای

سابقه و هدف سنگهای ادراری از بیماری های شایع دستگاه ادراری می باشند سنگهای حالبی که خودبه خود از مسیر عبور نمی کنند توسط سنگ شکن برون اندامی، 80 بیماران در گروه بدون سوند حالب و 8 75 بیماران با سوند حالب از مسکن استفاده کرده بودند

کارآیی سنگ شکن ضربه‌ای برون اندامی آریان101 در درمان سنگ های کلیه

٣٥٤ ﮐﺎﺭﺁ ﻳﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﺍﻧﺪﺍﻣﻲ ﺁﺭﻳﺎﻥ ١٠١ ﺩﺭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﺣﺎﻟﺐ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﻨﮓ ﺷـﻜﻦ ﺳـﺮﭘﺎﻳﻲ ﺿـﺮﺑﻪ ﻱﺍ ﺑـﺮﻭﻥ ﺍﻧـﺪﺍﻣ ﻲ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻫـﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳــﻮﻧﻮﻟ

خواندن توصیه می شود