شغل شکن در عمان

شروط عمان برای استخدام کارگر افکار نیوز

30 ژانويه 2018 بنا بر دستور وزارت نیروی کار عمان ، در برخی از بخش ها به کارگیری هدف از این اقدام ایجاد 25 هزار شغل طی شش ماه برای کاهش میزان بیکاری در این

تجربه ی کار در عمان انجمنهای پرشین تولز

28 دسامبر 2015 اواسط ماه رمضون امسال بود یه اگهی استخدام قناد دیدم برای عمان،بعد از تماس این عقد عمل معتبره مگر اینکه قبل از امضای این عقد عمل کارفرما رو ببرید

راﻫﻨﻤﺎي در ﻋﻤﺎن وﮐﺎر ﮐﺴﺐ ﮔﺬاري و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ رئیس اتاق کرمان

ﮔﺬار ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪود را در ﻋﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن از ﺷﺮﯾﮏ ﻋﻤﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ 4 ﻫﺎي داﺋﻢ ﻋﻤﺎن ﺑﺮاي اﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎد، اﯾﺠﺎد ﺷﻐﻞ و دور ﺷﺪن از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎي

اقامت از طریق کار در عمان موسسه حقوقی ملک پور

25 مه 2017 مهاجرت کاری به عمان ، مهاجرت به عمان، شرایط کار در عمان، مدارک لازم جهت یکی از مسائل اصلی افراد جویای کار در عمان یافتن کار و تغییر شغل است

موسسات معتبر کاریابی در عمان موسسه حقوقی ملک پور

24 مه 2017 قصد دارید به تمام ۵۰۰ موسسه معتبر کاریابی در عمان درخواست دهید؟ به هیچ وجه بشترین فرصت های شغلی در عمان توسط این ۱۰ آژانس مذکور در اینجا

خواندن توصیه می شود